BADANIA BIEGŁOŚCI

EMISJA HAŁASU DO ŚRODOWISKA OD INSTALACJI I URZĄDZEŃ.

Organizacja:

  1. Uczestnik pobiera ze strony internatowej Program badań biegłości i Kartę zgłoszenia. Należy uważnie zapoznać się z programem badań biegłości.
  2. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnik przesyła organizatorowi elektronicznie lub pocztą w terminie do czterech dni przed planowanym terminem badań (zjazdem), wraz z kopia świadectwa wzorcowania miernika drgań (pierwszej strony). Liczy się data stempla pocztowego.
  3. Organizator najpóźniej w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdu, informuje uczestnika (telefonicznie lub na stronie internetowej) o terminie realizacji konkretnego programu badań (metody badawczej).
  4. Sprawozdanie z badań biegłości organizator przekazuje uczestnikowi w terminie do jednego miesiąca od otrzymania prawidłowo wypełnionych kart pomiarowych.

Obiekty badań:
Organizator dołoży starań aby obiekt badań opisywał rzeczywiste warunki pomiarowe i trudności w jakich uczestnicy prowadzą rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności obiektu badań.
Dwa obiekty badań to:

  • Wzorcowe źródło dźwięku - sprawdzenie miernika poziomu dźwięku i kalibracji przed pomiarami;
  • Eksperymentalny zakład emitujący hałas z dwu źródeł:
  1. Źródłoa A - w pierwszym przedziale czasowym tk pracuje tylko pierwsze źródło hałasu emitujące hałas ustalony;
  2. Źródło B - w drugim przedziale czasowym tk pracują jednocześnie źródła pierwsze i drugie emitując hałas nie ustalony (cyklicznie zmienny)
  3. Tło - tło akustyczne z dźwiękami przypadkowymi w którym wydzielono przedział czasowy niezbędny do zmierzenia poziomu dźwięku LAk, z wizualizacją sytuacji akustycznej.
Wartości poziomu hałasu ustawiane są przez koordynatora przed rozpoczęciem badań na realnym poziomie. Dźwięki zewnętrzne, które mogą się pojawić podczas prowadzonych przez uczestnika badań należy oczywiście traktować jako dźwięki przypadkowe tła.

Prezentacja sytuacji pomiarowej i obiektów badań.
Widok badanego zakładu, emisja hałasu ustalonego.
Widok badanego zakładu , emisja hałasu nie ustalonego.
Tło akustyczne.
Tło akustyczne.