BADANIA BIEGŁOŚCI

OCENA TEMPA METABOLIZMU I WYDATKU ENERGETYCZNEGO METODA WENTYLACJI PŁUC.

Organizacja:

  1. Uczestnik pobiera ze strony internatowej Program badań biegłości i Kartę zgłoszenia. Należy uważnie zapoznać się z programem badań biegłości.
  2. Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnik przesyła organizatorowi elektronicznie lub pocztą w terminie do czterech dni przed planowanym terminem badań (zjazdem), wraz z kopia świadectwa wzorcowania miernika drgań (pierwszej strony). Liczy się data stempla pocztowego.
  3. Organizator najpóźniej w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdu, informuje uczestnika (telefonicznie lub na stronie internetowej) o terminie realizacji konkretnego programu badań (metody badawczej).
  4. Sprawozdanie z badań biegłości organizator przekazuje uczestnikowi w terminie do jednego miesiąca od otrzymania prawidłowo wypełnionych kart pomiarowych.

Obiekty badań:
Organizator dołoży starań aby obiekt badań opisywał rzeczywiste stanowiska, warunki i trudności w jakich uczestnicy prowadzą rutynowe badania, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności obiektu badań.
Do sprawdzenia stosowanego wyposażenia i biegłości prowadzonych rutynowo pomiarów koordynator przygotował dwa obiekty badawcze:

  • Wzorcowe źródło przepływającego powietrza, z głowicą do umieszczenia sondy miernika wentylacji płuc - sprawdzenie miernika wentylacji płuc;
  • Stanowisko operatora, manekin laminowany materiałem imitującym miękkość skóry człowieka i sztuczne płuco ze zmiennym strumieniem przepływającego powietrza regulowanym i stabilizowanym numerycznie, symulującym naturalny proces oddychania: wdech, wydech, pauza- sprawdzenie biegłości uczestników w prowadzeniu pomiarów poziomu wentylacji płuc.
Stanowisko operatora II symuluje stanowisko pracy na którym pracownik prowadzi trzy czynności zawodowe charakteryzujące się różnym poziomem wentylacji płuc:
  • Czynność zawodowa A - mały przyrost tempa metabolizmu - praca lekka
  • Czynność zawodowa B - umiarkowany przyrost metabolizmu - praca umiarkowana;
  • Czynność zawodowa C - duży przyrost metabolizmu - praca ciężka.
Oceniany pracownik jest standardowym mężczyzną (wiek 30 lat, wzrost 1,75 m, masa ciała 70 kg, powierzchnia ciała 1,8m2, podstawowa przemiana materii 44 W/m2 ).
Wartości poziomu wentylacji średniej minutowej i średniej chwilowej (podczas wdechu) sterowana jest komputerowo G-kodem, w celu odzwierciedlenia naturalnego cyklu oddechowego człowieka.

Głowica (gumowa) do sprawdzenia miernika na stabilnym (stałym w czasie) strumieniu powietrza.
Sztuczne płuco sterowane numerycznie (maszyna CNC).
Stanowisko poiarowe.
Stanowisko poiarowe.
Stabilność poziomu wentylacji na stanowisku operatora jest zachowana i wynika z budowy sztucznego płuca, układ mechaniczny tłoka realizuje ruch w zadanych granicach co pozwoliło wyznaczyć objętość z niepewnością < 2%, wyzwolenie ruchu tłoka kontrolowane jest komputerowo z precyzją do 0,1ms, przy pozycjonowaniu z precyzją 0,1mm. Źródłem błędu może być nieszczelność w układzie pneumatycznym, która sprawdzana jest przed rozpoczęciem badan i po ich zakończeniu. Układ uważa się za szczelny jeżeli wytworzone nadciśnienie nie mniejsze 1,0m słupa H2O nie spadnie w ciągi 0,5 min o więcej niż 5% w rurze o średnicy wewnętrznej fi=4mm (5 cm słupa H2O).