NAKŁADKI DLA PROGRAMU "LABORANT"

W przeciwieństwie do aktualizacji, które zaleca się pobrać, nakładki są opcjonalne. Wprowadzono je w celu niewielkich zmian w funkcjonowaniu programu, głownie wydruków i sprawozdania z badań. Każda nakładka zmieniająca posiada nakładkę przywracającą standardowe funkcjonowanie programu. Nie zaleca się instalować więcej niż dwu nakładek gdyż producent nie jest w stanie przetestować wszystkich możliwych kombinacji zainstalowania wprowadzonych nakładek. Jeśli po zainstalowaniu jakiejś kolejnej nakładki wystąpią błędy w generowanym sprawozdaniu z badań, należy pobrać nakładkę N00S, która przywraca standardowe szablony. I ponownie zainstalować wymagane nakładki. Nakładki będą kodowane w sposób:
  • NxxN - nakładka zmieniająca funkcjonowanie w stosunku do standardu;
  • NxxS - nakładka przywracająca standardowe funkcjonowanie.
Zmieniająca NxxN
Opis funkcjonowania
Przywracająca NxxS
--- Nakładka przywraca standardowe wersje szablonów sprawozdania z badań. Usuwa wszystkie wcześniej zainstalowane nakładki.
N00S (ok.1,0 MB)

---

Jeśli nie chcesz aby po nagłówku tabel z czynnikami chemicznymi i pyłami występował wiersz z granicą oznaczoności przenieś te szablony do folderu SZABLONY

NGranica.zip (ok.15 kB)

---

Wersja exe instaluje edytowalne w Word 97 szablony do sprawozdania z badań, wszystkie dotychczasowe szablony zostaną zastąpione. Wersja zip zawiera szablony do przeniesienia do folderu SZABLONY. Jak edytować szablony czytaj w instrukcji do programu lub w pomocy do programu zakładka "Rozpoczęcie pracy z programem ...".

NEdit.exe (ok.4,3 MB) NEdit.zip (ok.2,2 MB)

N01N (ok.0,5 MB)

W dokumencie DAB-07 pkt.3.6 Sprawozdanie z badań, PCA umieściło zapis
"W sprawozdaniu z badań laboratorium powinno zamieszczać informacje ... nt. uwzględnienia etapu pobierania próbek w oszacowanej niepewności pomiarów itp.)."
Sposób szacowania niepewności i składowe budżetu niepewności opisuje norma PN EN 482. załącznik C, w związku z czym zamieszczanie takich informacji w sprawozdaniu nie uważam za celowe, również nie wiem dlaczego zwrócono szczególną uwagę na niepewność związaną z pobieraniem próbek, zapis ten rodzi szereg wątpliwości jak szczegółową informację należy zamieścić w sprawozdaniu.
Nakładka N01N wprowadza w sprawozdaniu z badań pod tabelą z wynikami w części OBJAŚNIENIA zapis W oszacowanej niepewności pomiaru uwzględniono niepewność związaną z pobieraniem próbek i niepewność analizy laboratoryjnej pobranych próbek.

N01S (ok.0,5 MB)

N02N (ok.0,5 MB)

Nakładka zastępuje zwrot "Aparatura pomiarowa" zwrotem "Wyposażenie pomiarowe" w podpunkcie opisu używanego w pomiarach wyposażenia

N02S (ok.0,5 MB)

N03N (ok.0,6 MB)

W tabelach z wynikami badań pod wierszem data obliczeń wprowadza wiersz z napisem "Metoda akredytowana" lub "Metoda nie akredytowana" zależnie od ustawień metody. Działa od wersji 2.2 programu Laborant. Po zainstalowaniu nakładki N03N nie instalować nakładek N08N, N09N.

N03S (ok.0,6 MB)

N04N (ok.0,6 MB)

W nagłówku opisu tabeli z wynikami badań nie występuje wiersz "data obliczeń" i wiersz "zawartość wkk w pyle respirabilnym". Po zainstalowaniu nakładki N04N nie instalować nakładek N08N, N09N..

N04S (ok.0,6 MB)

N05N (ok.0,6 MB)

Pod tabelą z wynikami badań usuwa wiersze "Opis pomieszczenia", "Ochrony osobiste", .... ,pozostawia tylko wiersz "Warunki metrologiczne podczas badań".

N05S (ok.0,6 MB)

N06N (ok.0,5 MB)

Zmienia wygląd tabeli dla "Pomiarów oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i stanowisk pracy". Wprowadza kolumnę z wynikami z badań (wynikami pomiarów natężenia oświetlenia w punkcie).

N06S (ok.0,5 MB)

N07N (ok.0,5 MB)

Nakładka N07N zawiera wykaz wymagań oświetleniowych (średniego natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia) według normy PN-EN 12464-1:2004. Nakładka N07S przywraca standardowy, aktualny wykaz według normy PN-EN 12464-1:2012.

N07S (ok.0,5 MB)

N08N (ok.0,5 MB)

Nakładka N08N wprowadza w tabelach z wynikami dla czynników chemicznych i włókien kolumnę, która zawiera wyniki zawartości związków w próbkach, oznaczene przez podwykonawcę. Pracuje od wersji 3.3 programu "Laborant". Po zainstalowaniu nakładki N08N nie instalować nakładek N03N, N04N, N09N. Nakładka N08S przywraca standardowe tabele.

N08S (ok.0,5 MB)

N09N (ok.0,4 MB)

Nakładka N09N w tabelach ciągłych z wynikami dla chemii metodą dozymetrii indywidualnej usuwa wpis "Podwykonawstwo badań" z nad tabeli i wprowadza wpis "Podwykonawstwo badań" pod nazwą związku w tabeli. Po zainstalowaniu nakładki N09N nie instalować nakładek N03N, N04N, N08N. Nakładka N09S przywraca standardowe tabele.

N09S (ok.0,4 MB)

N10N (ok.0,4 MB)

Nakładka N10N w tabeli ciągłej z wynikami dla chemii metoda dozymetrii indywidualnej, wprowadza kolumnę z wynikiem oznaczenia przez podwykonawcę zawartości związku w próbce. Usuwa wpis "Podwykonawstwo badań" z nad tabeli i wprowadza wpis "Podwykonawstwo badań" pod nazwa związku w tabeli. Po zainstalowaniu nakładki N10N nie instalować nakładek N03N, N04N, N08N, N09N. Nakładka N10S przywraca standardowe tabele.

N10S (ok.0,4 MB)