Audit wewnętrzny

Prowadzimy audity wewnętrzne w zakresie technicznym oceniające zgodność funkcjonowania laboratorium badań środowiska pracy z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 i norm technicznych.


Oferujemy audit w następującym zakresie:
  • Ocena ekspozycji zawodowej na hałas;
  • Pomiar hałasu od instalacji i urządzeń;
  • Ocena drgań ogólnych i miejscowych na stanowiskach pracy;
  • Mikroklimat środowiska pracy;
  • Pomiar i ocena narażenia na czynniki pyłowe;
  • Pomiar i ocena narażenia na czynniki chemiczne;
  • Oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz;
  • Oświetlenie ewakuacyjne;
  • Pomiar i ocena wydatku energetycznego.