Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dedykowane i otwarte dla laboratoriów badających środowisko pracy.

  Program szkolenia ma na celu przygotowanie metody
  badawczej do akredytacji i obejmuje:
 • Wpływ czynnika na organizm człowieka
 • Pojęcia i definicje
 • Wartości dopuszczalne
 • Obowiązujące metody oceny (normy)
 • Nadzór i kontrola wyposażenia pomiarowego (wzorcowanie, sprawdzenie)
 • Procedura pomiarowa i wyznaczenie wskaźników narażenia
 • Interpretacja wskaźników narażenia
 • Walidacja / potwierdzenie metody badawczej
 • Niepewność metody badawczej
 • Pomiar i ocena ekspozycji zawodowej na hałas
 • Emisja hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń
 • Ocena ekspozycji zawodowej na drgania ogólne i miejscowe
 • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • Mikroklimat środowiska pracy
 • Pobieranie próbek powietrza i ocena zawartości pyłu całkowitego i respirabilnego
 • Pobieranie próbek powietrza do oceny czynników chemicznych za pomocą elektrycznych przyrządów o bezpośrednim odczycie
 • Ocena wydatku energetycznego