BADANIA BIEGŁOŚCI
zakres
program
dodatkowe informacje
Hałas. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas. program konspekt zobacz obiekty badań→
Emisja hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń. program konspekt zobacz obiekty badań→
Hałas komunalny. Pomiar poziomu dźwięku w budynkach. w opracowaniu
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej maszyn na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. w opracowaniu
Drgania. Pomiar ekspozycji zawodowej na drgania ogólne i miejscowe. program konspekt zobacz obiekty badań→
Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. program konspekt zobacz obiekty badań→
Mikroklimat środowiska pracy (wskaźniki PMV i WBGT). program konspekt
Ocena tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy metodą wentylacji płuc. program konspekt zobacz obiekty badań→
Pobieranie próbek powietrza i ocena frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu (z analizą wagową). w opracowaniu
Pobieranie próbek powietrza za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie (CO, NO, NO2, CO2). program konspekt
Pomiar i wyznaczanie ekspozycji zawodowej na promieniowanie nadfioletowe UV, podczerwone IR i widzialne VIS. konspekt

Wieloletnia wsółpraca z firmą "OIKOS" sp. z o.o. zaowocowała uzyskaniem akredytacji PT010, systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043 w zakresie organizacji badań biegłości, dla obiektów:

 • mikroklimat gorący
 • mikroklimat umiarkowany
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • hałas (środowisko pracy)
Firma AN-LAB w zakresie proponowanych badań biegłości pełni rolę eksperta technicznego i dostawcy obiektów badań.

Harmonogram zjazdów na 2021 r.


Wrocław - 02 - 05.03.2021 r. - runda VIII. („OIKOS” Sp. z o.o. 55-010 Święta Katarzyna, ul. Powstańców Śląskich 8) www.oikoslab.pl →

Dokładna data realizacji badań biegłości dla konkretnej metody zostanie ustalona po wpłynięciu kart zgłoszenia i zależnie od zapotrzebowania uczestników.


Głównym celem uczestnictwa laboratorium w badaniach biegłości, jest określenie kompetencji do prowadzenia rutynowych pomiarów objętych programem badań biegłości. Aby cel ten zrealizować, organizator badań biegłości powinien zapewnić odpowiednio przygotowane obiekty badań, które powinny odzwierciedlać w jak największym stopniu realne warunki, ograniczenia i utrudnienia z którymi spotykamy sie podczas rutynowo prowadzonych badań, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i jednorodności obiektu badan. Nie zawsze jest to łatwe i wymaga od organizatora badań przede wszystkim dużego doświadczenia, wiedzy i zaplecza technicznego do przygotowania obiektów badań. Często organizatorzy aby zapewnić stabilność, idealizują obiekt badan i warunki prowadzenia pomiaru, tak zaplanowane badania nie pozwalają zrealizować głównego celu prowadzonych porównań i w konsekwencji są kolejnym (po wzorcowaniu) sprawdzeniem wyposażenia. Organizator dołożył starań aby zaproponowane obiekty badań oddawały rzeczywiste warunki prowadzenia pomiarów przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i jednorodności. Opis obiektów badan podano w punkcie 8 i 12, 13 Programu badań.

DLACZEGO U NAS

Zgodnie z DA-05 pkt. 3.9
"PCA akceptuje wyniki badań biegłości organizowanych przez akredytowanych oraz renomowanych organizatorów PT. Wszyscy organizatorzy badań biegłości powinni postępować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043"

Jesteśmy renomowanym organizatorem badań biegłości bo:
 • od niemal ćwierć wieku wykonujemy pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy w laboratoriach organów nadzoru nad warunkami pracy i komercyjnych;
 • od piętnastu lat szkolimy laborantów do prowadzenia pomiarów i oceny czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, zarówno z organów nadzoru nad warunkami pracy jak i z laboratoriów komercyjnych (przeszkoliliśmy łącznie kilka tysięcy uczestników);
 • organizator jest autorem wielu książek i publikacji z przedmiotowej problematyki;
 • od 2009 roku organizujemy dla państwa badania biegłości;
 • od dziesięciu lat udzielamy odpowiedzi w tym telefonicznych na państwa pytania.
To bogate doświadczenie pozwala zagwarantować że:
 • obiekty badań biegłości - powinny być możliwie najbardziej zbliżone do tych, które laboratorium bada/mierzy w swojej normalnej praktyce;
 • mierzone cechy - określone do wyznaczenia w badanych/mierzonych próbkach, powinny być możliwie najbardziej zbliżone do tych, które laboratorium bada/mierzy w tego typu próbkach w swojej normalnej praktyce;
 • wartości mierzonych cech - powinny znajdować się w zakresie, które laboratorium bada/mierzy w tego typu próbkach, w swojej normalnej praktyce;
 • opracowanie statystyczne - techniki statystyczne wykorzystywane do oceny osiągniętych rezultatów powinny być odpowiednie do mierzonych cech i metod badań objętych programem, a kryteria dotyczące akceptacji osiągniętych rezultatów powinny być jednoznacznie określone.
Co oznacza spełnienie punktu 4.1 dokumentu DA-05.