Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania. W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

  • wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
  • kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Wykonamy przeglądu stanu maszyn i urządzeń, oraz dokonamy oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (Dz. U. Nr 191, poz.1596; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) i normach zharmonizowanych.

Plan prac obejmuje:
  • Przegląd maszyn i sporządzenie dokumentacji wraz z wykazem zaleceń do realizacji w celu dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie obsługi;
  • Udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego wraz z środkami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko;
  • Po wdrożeniu wydanych zaleceń i dostosowaniu maszyn, ponowny przegląd i wystawia poświadczenie zgodności z minimalnymi wymaganiami.
Posiadamy 20 letnie doświadczenie i wiele zrealizowanych projektów.