Doświadczenie zawodowe

Andrzej Uzarczyk

1990 r.
Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej
1990 - 1995 r.
Asystent na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • zajęcia dydaktyczne ze studentami;
 • praca badawcza w Katedrze Fizyki Molekularnej.
1995 - 2007 r.
Głowny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku
 • wdrażanie systemu jakości i metod badawczych w laboratorium;
 • barania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
  i kontrole zakładów pracy;
 • szkolenia inspektorów pracy, związków zawodowych w zakresie
  narażenia na czynniki szkodliwe;
 • zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów podyplomowych
  z bezpieczeństwa pracy.
2007 r. -
Własna działalnośc
An-Lab Ochrona Środowiska i Bezpieczeństwo Pracy
 • szkolenia otwarte dla laboratoriów badań środowiska pracy
  organizowane przez CE2, SUMI, ISOTOP;
 • organizacja i koordynacja badań biegłości dla laboratoriów;
 • audity wewnętrzne w laboratoriach badań środowiska pracy;
 • doradztwo we wdrażaniu systemu jakości dla laboratoriów
  badań środowiska pracy;
 • zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów podyplomowych
  z bezpieczeństwa pracy;
 • audity w zakresie bepieczeństwa pracy;
 • dostosowanie maszyn do spełnienia minimalnych wymagań
  w zakresie bezpieczeństwa;
 • ocena zagrożenia wybuchem od instalacji i urządzeń;
 • pomiary i ocena narażenia na czynnii szkodliwe i uciążliwe
  na stanowiskach pracy.