Zadawane pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi pinasę są potocznym językiem


Za jaki okres uśredniamy tempo metabolizmu M w pomiarach mikroklimatu? Czytaj odpowiedź
(audytor PCA wyraził podczas auditu wątpliwości za jaki okres uśredniać tempo metabolizmu w przylądku gdy badany pracownik pracuje w chłodni przez 15 min.)

Czy w przypadku gdy wskaźnik PMV jest większy od -2 powinniśmy w sprawozdaniu z badań podawać wyniki i wskaźniki oceny dla mikroklimatu zimnego? Czytaj odpowiedź
(audytor PCA miał zastrzeżenia do umieszczania w sprawozdaniu z badań wyników dla mikroklimatu zimnego gdyż wskaźnik PMV wynosił powyżej -2)

Czy można uśredniać wskaźnik PMV jeśli pomiary na trzech wysokościach dały wyniki różnych znaków? Czytaj odpowiedź
(audytor PCA wyraziła zastrzeżenia do uśredniania takich wyników)


Odniesienie wskaźnika narażenia dla czynników chemicznych do warunków normalnych. Czytaj odpowiedź


Niepewność w pomiarach czynników pyłowych o małych wartościach dopuszczalnych. Czytaj odpowiedź


Gazy wzorcowe używane do sprawdzenia elektrycznych przyrządów o bezpośrednim odczycie. Czytaj odpowiedź
(audytor PCA wyraża zastrzeżenia do gazów wzorcowych NO i NO2 o stężeniu kilku ppm, zaleca gazy o stężeniu na poziomie NDS)


Warunki cieplne (temperatura) w pomieszczeniach pracy, jaka powinna być ? Czytaj odpowiedź
Ocena warunków cieplnych w pomieszczeniach pracy (dotyczy środowisk umiarkowanych) jedynie za pomocą wskaźnika PMV jest oczywiście niewystarczająca. Zwłaszcza że wskaźnik PMV zależy od izolacyjności cieplnej odzieży i tempa metabolizmu. Ocenę należy przeprowadzić również w oparciu o temperaturę , wilgotność i prędkość powietrza. A wartości normatywne określone są w normie PN-78/B-03421 lub rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków (Dz. U. Poz. 1422 z 2015 r) zależnie od sytuacji z jaką mamy odczynienia. Norma choć wycofana ze zbioru PKN, została przywołana w podanym rozporządzeniu.


Kto może prowadzić pomiary oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i stanowisk pracy ?
Zapewne wielokrotnie spotkaliście się z sytuacją że organa nadzoru stawiają jakieś wymagania odnośnie osób prowadzących pomiary oświetlenie elektrycznego stanowisk pracy i oświetlenia ewakuacyjnego. A to wymagają akredytacji PCA, inni uprawnień inspektora p. poż, jeszcze inni uprawnień SEP-oskich. zadałem więc następujące pytania:
  • Kto (z jakimi uprawnieniami i czy wymagane) może prowadzić pomiary oświetlenia elektrycznego miejsc pracy w celu odniesienia do norm PN-EN-12464-1:2012 i PN-EN 12464-2:2014 .
  • Kto (z jakimi uprawnieniami i czy wymagane) może prowadzić pomiary oświetlenia awaryjnego w celu odniesienia do normy PN-EN 1838:2005.
  • Z jaką częstością należy prowadzić pomiary oświetlenia elektrycznego miejsc pracy i oświetlenia awaryjnego.
do:
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy;
  • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa;
  • Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
Oto odpowiedzi:
Zapis wyników badań z niepewnością. Jak ? Czytaj odpowiedź
(auditor PCA stwierdził niezgodność że laboratorium odczytuje wyniki pomiaru stężenia gazu z dokładnością do pełnych liczb całkowych, a wyniki obliczeń podaje z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)